Minder teamfrustraties = meer werkgeluk

De rol van Moodindicator bij het verminderen van teamfrustraties en verhogen van het werkgeluk


Om de invloed en de waarde van de Moodindicator goed te kunnen begrijpen volgt hieronder een stapsgewijze uitleg van de 5 grootste frustaties van teamwerken. Deze zetten wij af tegen de wetenschappelijk vastgestelde invloedsfactoren van hoe werkgeluk positief kan worden beïnvloed. Precies datgene waar Moodindicator voor is ontworpen en voor staat.

De vijf frustraties van Teamwerken volgens Patrick Lencioni

Lencioni onderscheidt vijf afzonderlijke frustraties, die nauw met elkaar in verband te brengen zijn. Daarom zouden ook alle vijf moeten worden aangepakt voor het bereiken van vruchtbaar teamwork.

Het betreffen de volgende frustraties:

 1. 1) gebrek aan vertrouwen,
 2. 2) angst voor confrontatie,
 3. 3) gebrek aan betrokkenheid,
 4. 4) afschuiven van verantwoordelijkheid en
 5. 5) niet resultaatgericht werken.

null

Vertrouwen

Zonder onderling vertrouwen binnen een team is een goede samenwerking niet mogelijk. Bij vertrouwen gaan we ervan uit de intenties van collega’s goed zijn en dat er geen reden is om beschermend of bezorgd over de groep te zijn. Ieder groepslid zou zich hiervoor kwetsbaar moeten opstellen. Hierbij hoort het toegeven van fouten en het durven vragen om hulp. Het vertrouwen moet dusdanig zijn dat eigen gebreken en tekortkomingen niet hoeven te worden gecamoufleerd. 

Indien slechts één van de teamleden zich hier niet toe kan zetten, kan het gehele teamfunctioneren minder worden. Er moet extra moeite in dit teamlid worden gestopt, of mogelijk zou dit lid zelfs uit het team moeten worden gezet.

In teams waar het vertrouwen ontbreekt:

 • verbergen leden zwakheden voor elkaar;
 • staan teamleden direct met oordelen over anderen klaar;
 • hebben teamleden een grote afkeer tegenover vergaderingen.

 In teams waar veel vertrouwen is: 

 • worden fouten toegegeven;
 • worden verontschuldigingen gemakkelijk geaccepteerd; 
 • wordt tijd in belangrijke zaken gestoken; 
 • worden er risico’s genomen bij het bieden van feedback en hulp;
 • gunt men elkaar het voordeel van de twijfel;
 • zien teamleden uit naar gelegenheden om als groep te kunnen optreden

  Rol van de groepsleider
  Om het vertrouwen van een groep te bevorderen, kan een teamleider bijvoorbeeld stimuleren dat men beter met elkaar kennis maakt. Dit kan door in een groepsgesprek elk teamlid zijn/haar persoonlijke geschiedenis te vertellen. Door gemakkelijke en onschuldige informatie krijgen teamleden al een band met elkaar, waardoor er meer empathie en wederzijds begrip ontstaat. 

 

Confrontaties of conflicten


Om te groeien zijn productieve conflicten noodzakelijk die beperkt blijven tot concepten en ideeën, maar niet op de man worden gespeeld. Voor een goed conflict is echter in eerste instantie het vertrouwen nodig om het met elkaar oneens te zijn. Indien verschillen van mening niet hardop worden uitgesproken, broeden ze onderhuids door en kunnen de gevolgen groot zijn. Ook kunnen conflicten van belang zijn om vergaderingen levendig te houden. Wanneer teamleden naar droge cijfers van de notulen worden geleid is men niet geboeid.

Indien teams confrontaties uit de weg gaan:

 • hebben zij vervelende vergaderingen;
 • negeren zij controversiële onderwerpen;
 • verspillen zij tijd en energie met het ophouden van de schijn.

 

Teams die conflicten durven aan te gaan:

 • kunnen een prettige en levendige vergadering houden;
 • zijn in staat problemen op te lossen;
 • durven kritieke onderwerpen op tafel te leggen.


Rol van de groepsleider

Bij conflicten moet de groepsleider zich terughoudend opstellen. Oplossingen zouden de kans moeten krijgen om op een natuurlijke wijze te ontstaan.
Probeer verder te herkennen wanneer iemand zich onprettig voelt bij het ontstaan van een conflict en herinner hem/haar eraan dat het conflict noodzakelijk is om door te groeien. 


Betrokkenheid

Door het conflict niet op te zoeken – en de ideeën en meningen van sommige teamleden stil te houden - ontstaat bij het nemen van beslissingen een gebrek aan betrokkenheid. Indien ieder teamlid (middels conflicten) de mogelijkheid heeft gekregen om zijn/haar zegje te doen, is de kans groot dat iedereen betrokken wordt bij besluitvorming. Zelfs wanneer een besluit ingaat tegen wat een van de teamleden voor ogen heeft. Een sterk functionerend team weet dat het team in staat is om achter beslissingen te staan, zelfs als er weinig zekerheid bestaat over de correctheid ervan. 

Een team waar geen eenheid heerst:

 • kent onduidelijkheid binnen het team over richting en de prioriteiten;
 • komt vaak op discussies en beslissingen terug;
 • moedigt kritiek achteraf onder teamleden aan.

 

Een team waar eenheid heerst:

 • kent veel duidelijkheid over de richting en de prioriteiten;
 • aarzelt niet;
 • kan zonder aarzeling en gevoel van schuld van richting veranderen.

 

Rol van de groepsleider

De groepsleider moet vertrouwen op het team en zich gemakkelijk voelen bij het vooruitzicht dat het team een besluit neemt dat uiteindelijk verkeerd kan zijn. Daarnaast kan het goed werken om aan het eind van een vergadering een besluitenlijst te noteren. Hierdoor krijgen de teamleden direct zwart op wit te zien waartoe zij besluiten en waarvoor hun betrokkenheid wordt verwacht. Dit kan onduidelijkheid voorkomen. 


Aanspreken op verantwoordelijkheden

Bij verantwoordelijkheden hebben we het over de bereidheid van teamleden om elkaar aan te spreken op prestaties of gedragingen die voortgang kunnen belemmeren. Dit is vaak niet gemakkelijk. Het geeft de boodschapper zelf een ongemakkelijk gevoel en daarom houdt men zich vaak stil. Dit zien we vooral wanneer teamleden zeer goed met elkaar overweg kunnen, omdat dan schade aan persoonlijke relaties wordt gevreesd. 

Een team dat verantwoordelijkheid tegengaat:

 • moedigt middelmatigheid aan;
 • mist belangrijke afspraken en deadlines;
 • belast de teamleider onnodig daar hij de enige bron van discipline wordt.

Wanneer teamleden elkaar op hun verantwoordelijkheid aanspreken:

 • dan worden potentiële problemen snel gesignaleerd omdat er onder aarzelen de benadering van een collega ter discussie wordt gesteld;
 • wordt bevorderd dat collega’s die dezelfde hoge maatstaven aanleggen elkaar respecteren;
 • komt er geen teveel aan bureaucratie in verband met prestatiemanagement en corrigerende maatregelen;
 • zullen teamleden die ondermaats presteren meer gestimuleerd worden.


Rol van de groepsleider

Als groepsleider moet je stimuleren dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden neemt door te wijzen op een gemeenschappelijke teamverantwoordelijkheid. Een handig middel om verantwoordelijkheid te vergroten is het publiceren van doelstellingen en maatstaven waarop iedereen kan worden aangesproken. Ook kan het helpen om een beloning te bieden voor prestaties van het hele team in plaats van aan individuele leden. Verder is het zinvol om regelmatig voortgangsgesprekken te hebben en gedragsafspraken te maken.


Gezamenlijke resultaten

Indien elkaar niet aanspreekt op elkaars tekortkomingen, kan het voorkomen dat niet langer iedereen gericht is op het beoogde eindresultaat. Zo kunnen teamstatus of eigen status in de weg staan. Om resultaten te optimaliseren kunnen de volgende zaken helpen: 

 • in het openbaar de gewenste successen bespreken;
 • het uitspreken van waardering voor resultaten;
 • het gunnen van een beloning voor teamleden die echt bijdragen aan het realiseren van doelstellingen.


Als de resultaten niet op de eerste plaats komen voor een team:

 • is verder ontwikkelen erg moeilijk;
 • worden prestatiegerichte teamleden kwijtgeraakt;
 • laat men zich gemakkelijk afleiden.

 

Een team dat zich concentreert op de gezamenlijke resultaten:

 • heeft baat van individuen die eigen doelstellingen ondergeschikt maken aan teamdoelstellingen;
 • houdt prestatiegerichte werknemers vast;
 • zorgt ervoor dat teamleden niet worden afgeleid.


Rol van de groepsleider

De teamleider moet het goede voorbeeld geven en voorop staan bij het centraal stellen van de resultaten. Als hij/zij dit niet doet, kunnen andere teamleden het gedrag overnemen. Wat tevens kan helpen is om resultaten publiekelijk te maken. Teams doelstellingen publiekelijk willen laten vaststellen werken met meer passie aan het bereiken van resultaten.


Wil jij de teamfrustraties in je team oplossen? Schakel een Moodindicator teamcoach in!

Je gaat dan als team eerst de frustraties herkennen en daarna met elkaar in de juiste volgorde deze frustraties te lijf.

Moodindicator heeft ervaren teamcoaches die je bij zo’n ontwikkeltraject op een waardevolle manier kunnen helpen. Vanuit zijn onafhankelijke positie kan hij objectief naar het groepsproces kijken en vandaaruit de verbinding in het team herstellen. 


Conclusie:

De rol van Moodindicator bij het verminderen van teamfrustraties en verhogen van het werkgeluk.

Zelfsturing

Zelfsturende teams en zelfsturing zijn in veel sectoren in opkomst. Voor een goede invoering is van belang dat zelfsturing ontstaat vanuit het samen creëren van een duidelijke visie plus kaders en een gedegen proces van afstemming. De basis is de mate van vertrouwen die je aan je team en aan je collega’s geeft.

 

Goede relaties

Zodra werknemers elkaar echt kennen ontstaat er meer verbinding. Dit zorgt vervolgens voor meer commitment, vertrouwen, betere communicatie, onderling respect en waardering. Een belangrijke schakel hierin is de direct leidinggevende. Er moet ruimte zijn en worden geboden voor plezier en positiviteit. Elkaar echt kennen zorgt ervoor dat je met elkaar de confrontatie durft aan te gaan en je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. 

 

Zingeving

Het leveren van een positieve bijdrage draagt bij aan het gevoel van geluk bij werknemers. Door bijvoorbeeld zinvol werk te doen of door deel uit te maken van een missie-gedreven organisatie kan het werknemersgeluk verhogen. Men wil onderdeel zijn van een organisatie die aantrekkelijk en onderscheidend is. De betrokkenheid om samen te werken voor dezelfde doelen is veel groter.

 

In je kracht staan – Empowerment

In veel organisaties wordt er bij de instroom van nieuwe werknemers, maar ook bij de doorstroom, nog te vaak alleen gekeken naar de persoon - functie (competenties, opleiding en ervaring). De CV is leidend. Te weinig aandacht wordt besteed aan de match persoon - organisatie. Komt de geboden werkomgeving (cultuur, managementstijl, werkomstandigheden, de missie en doelen) overeen met waar de werknemer naar op zoek is? Of te wel is er voldoende commitment. Kun je vanuit je ambities en betrokkenheid samen de schouders eronder zetten om dezelfde doelen na te streven? Ook al ben je het er soms niet (helemaal) mee eens, je geeft alles om er samen voor te gaan.

 

Taken af kunnen ronden

Daadwerkelijk taken goed af kunnen ronden of een opdracht afmaken, hoe klein deze ook is, geeft een goed gevoel. Veel werknemers hebben het altijd druk, dagen, weken vliegen voorbij zonder daarbij het gevoel te hebben echt iets te hebben afgerond. Dit beïnvloedt het werkgeluk negatief.

Resultaten behalen is belangrijk. Resultaten zijn vanzelfsprekend als aan alle genoemde ingrediënten wordt voldaan.

 

Als je let op de factoren teamfrustraties veroorzaken, deze positief beïnvloed dan is de conclusie dat de 5 pijlers van werkgeluk van Moodindicator hier naadloos op aansluiten.

Het resultaat: meer zingeving, flow, commitment, betrokkenheid en een open communicatie in een omgeving waar iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. En het werkgeluk krijgt een enorme boost! 


Wil je hier graag met een van onze consultants over sparren? Plan dan << hier >> de afspraak in voor een gratis en vrijblijvend spargesprek.

Of vul het formulier hieronder in.

De vijf pijlers voor meer werkgeluk

Zelfsturing

Goede relaties
Zingeving

In je kracht staan - Empowerment

Taken af kunnen ronden

Wat je ook besluit...

Zorg dat het jou gelukkig maakt!

De samenwerking met het team van Moodindicator is snel en servicegericht.
"Het MTO van Moodindicator is een handzame tool die ervoor zorgt dat je snel de essentiële informatie bij medewerkers kunt uitvragen. Het beheer en de inrichting is praktisch en je kunt zelf je eigen vragenlijsten maken en eigen vragen toevoegen. De samenwerking met het team van Moodindicator is snel en servicegericht."

Maaike Stiekema

 HR-manager Global Talk

Het dashboard geeft ons gemakkelijk en snel  inzicht in de resultaten.
"We wilden het onderwerp medewerkerstevredenheid professioneler aanpakken en kozen voor Moodindicator vanwege hun valide tools. We meten elk jaar het MTO en doen ook nog tussentijdse metingen. Het dashboard geeft ons gemakkelijk en snel inzicht in de resultaten. Waar nodig kunnen we bepaalde zaken aanpassen, wat ook fijn is. Door het meten van de medewerkerstevredenheid hebben we al een aantal mooie initiateven geïmplementeerd, die als actiepunt uit het MTO kwamen."

Liesbeth Römer

HR-Business Partner Magna Tyres

Met de tools van Moodindicator zijn nu we continu op de hoogte van wat er speelt.

"Als organisatie willen we onze bedrijfsvoering steeds verbeteren. Met de tools van Moodindicator zijn nu we continu op de hoogte van wat er speelt. De samenwerking is prettig en adequaat. Als je je medewerkers oprecht aandacht geeft en de adviezen overneemt word je daar als bedrijf beter van."

Harrie de Jong

Directeur Systra ICT